Condicions d'ús

1. DEFINICIONS
Catalonia Sacra: Projecte de la Conferència Episcopal Tarraconense gestionat oer L'Albergueria, centre de difisió cultural del Bisbat de Vic (NIF: R0800043B), amb domicili al carrer de l'Albergueria, 1 de Vic (08560); ens propietat de l'espai web.
Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre Catalonia Sacra i l’usuari, en l’accés al portal i l’ús d’aquest per l’usuari.
Condicions de contractació: Els termes i les condicions que regulen els contractes electrònics dels serveis Catalonia Sacra oferts a l'espai web i als quals queda subjecte l’usuari que decideix contractar aquests serveis.
Espai web: El conjunt de pàgines web ubicades als llocs d’internet (url) www.cataloniasacra.cat.
Serveis: Els serveis que s’ofereixen a través de l'espai web perquè l’usuari els valori i adquireixi.
Usuari: La persona física o jurídica que accedeix al portal i l’usa.

 

2. SERVEI PRESTAT
2.1 El servei
El servei prestat per Catalonia Sacra és el d’oferir als usuaris gratuïtament l’accés a l'espai web i l’ús d’aquest, a través de les pàgines web del qual poden obtenir informació sobre diversos serveis, com per exemple: (1) les descobertes, itineraris guiats sense pernoctació, (2) visites guiades a catedrals, (3) obres mestres, xerrades i conferències al voltant d’una obra d’art, (4) cursos de formació itinerants per a guies turístics i (5) altres activitats i actes culturals organitzats per Catalonia Sacra. 
L’adquisició d’algun d’aquests serveis pot requerir el registre previ a l’espai web.

L’usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei, com per exemple, el pagament d’un preu.
Els serveis que s’ofereixen al portal inclouen els impostos aplicables. Aquests preus són orientatius i poden patir alteracions. Els preus definitius es confirmaran en el moment de fer la reserva dels serveis contractats.
2.2 Tercers publicitaris i enllaços
Tercers publicitaris: Les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats al portal, o a través del portal, són únicament i exclusiva entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que Catalonia Sacra no serà responsable dels danys i perjudicis, del tipus que siguin, que resultin de les transaccions o de la presència d’aquests publicitaris al portal.
Enllaços: L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre Catalonia Saca i el titular del lloc web corresponent. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associacions (d’ara endavant, enllaços) amb altres llocs web (www) possibilitats des del portal no comporten una garantia de Catalonia Sacra a l’usuari.

 

3. ÀREA PRIVADA DE FORMACIÓ
3.1 Accés
L’accés a l’Àrea Privada de Formació requereix el registre previ, que únicament podran fer els alumnes matriculats al Programa de Formació de Catalonia Sacra.
L’usuari registrat a l’Àrea Privada de Formació introduirà les seves dades personals.  Posteriorment també haurà d’introduir una contrasenya d’accés al mòdul de registre de l’espai web. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i de totes i cadascuna de les transaccions que faci a través d’aquest. L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a prendre totes aquelles mesures que siguin útils per a mantenir-la en secret. L’usuari és el responsable únic i exclusiu de la custòdia i de l’ús, autoritzat o no, per terceres persones.
L’ús del correu electrònic i la contrasenya d’un usuari s’entendrà dut a terme en nom de l’usuari. En aquest sentit, l’usuari haurà de notificar immediatament a Catalonia Sacra, com a propietari de l’espai web, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel·lació que vulgui fer de la seva adreça de correu electrònic o de la contrasenya.
L’usuari té coneixement que l’accés a l’espai web fent servir la identitat o contrasenya d’un altre usuari, i també l’obtenció, l’ús o la difusió de dades personals d’altres usuaris pot constituir una infracció legal i, eventualment, penal.
En relació amb el procediment de registre al portal, l’usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i veraç, i a actualitzar-la i mantenir-la al dia durant tot l’ús del portal.

3.2 Baixa
Catalonia Sacra podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament de l’espai web, donar de baixa l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin pendents en virtut d’aquestes condicions d’ús o de les transaccions que hagin acordat.
Així mateix, Catalonia Sacra donarà de baixa l’usuari registrat quan aquest perdi la condició d’alumne del Programa de Formació, condició imprescindible per a l’accés a l’Àrea Privada.
Per part seva, l’usuari registrat podrà donar-se de baixa com a usuari de l’espai web a través del mòdul “Les meves dades” de l’Àrea Privada.

 

4. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS (registrats o no)
4.1 Responsabilitat de l’usuari
L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del l’espai web sempre té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que Catalonia Sacra pateixi com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l’usuari per virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb l’ús de l’espai web.
4.2 Compliment de les lleis
L’usuari es compromet a accedir l’espai web i a fer-lo servir d’acord amb la llei, les condicions d’ús, i també amb la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no fer servir l’espai web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que puguin danyar o inutilitzar l’espai web o els drets de tercers de qualsevol manera.
4.3 No interferència de l’espai web
L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través de l’espai web material que (I) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris de fer servir l’espai web i gaudir-ne; (II) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, danyí, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, irrespectuós amb les religions o indecent; (III) constitueixi o pugui constituir fets que puguin originar reclamacions civils o criminals; (IV) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos drets de propietat intel·lectual i industrial; (V) contingui virus o altres components danyosos capaços d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (VI) l’usuari no estigui facultat per a transmetre, i (VII) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (VIII) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.
L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que (I) no interferirà en l’espai web o en els servidors connectats a l’espai web i obeirà els requeriments, sistemes i procediments de l’espai web; (II) no obtindrà accés desautoritzat a altres sistemes a través de l’espai web; (III) no influirà en l’espai web de manera que afecti negativament les transaccions d’altres usuaris; (IV) no amenaçarà ni coaccionarà altres usuaris; (V) no emmagatzemarà ni recopilarà dades personals o professionals d’altres usuaris; (VI) no actuarà de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (VII) no durà a terme pràctiques que representin competència deslleial.
L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que no mostrarà, vendrà, transmetrà, emprarà, emmagatzemarà, extraurà o explotarà els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb l’espai web o els usuaris.
4.4 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal
Llegeix la política de privacitat.

 

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DE L’ESPAI WEB
Catalonia Sacra podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina de l’espai web. La navegació per l’espai web portal implica (I) l’acceptació de les condicions d’ús de l’espai web i que (II) l’acceptació és permanent, constant i ratificada, i aquesta acceptació s’entendrà sempre referida a les condicions d’ús vigents en cada moment.

 

6. DRETS DE PROPIETAT
L’usuari reconeix i accepta que l’espai web i qualsevol software emprat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial.
Sense el consentiment exprés de Catalonia Sacra, l’usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en l’espai web o el seu contingut. L’usuari no podrà connectar l’espai web amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part de l’espai web, ni proporcionar accés a l’espai web a terceres parts.
No llicència: Catalonia Sacra  no atorga cap llicència ni autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb l’espai web o el seu contingut.

 

7. INDEMNITZACIÓ
L’usuari defendrà, mantindrà indemne i indemnitzarà Catalonia Sacra, les seves filials, directius, propietaris, treballadors, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que els ocasioni com a conseqüència (I) de l’ús de l’espai web per l’usuari, (II) de l’incompliment per l’usuari de les condicions d’ús, (III) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, (IV) de la lesió de drets de tercers per part de l’usuari.

 

8. GENERAL
8.1 Comunicacions
Totes les comunicacions que hagin de fer-se Catalonia Sacra i l’usuari es faran per correu electrònic (I) quan s’adrecin a Catalonia Sacra, a l’adreça electrònica info@cataloniasacra.cat i, (II) quan s’adrecin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat.
La resposta del Catalonia Sacra dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el funcionament correcte del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en l’enviament.
Les dades facilitades per l’usuari en el correu electrònic o missatge seran tractades d’acord amb les disposicions vigents en matèria de la LOPDCP.
8.2 Llei aplicable i jurisdicció competent
L’espai web i les condicions d’ús es regiran i interpretaren per les lleis vigents a Espanya.
Catalonia Sacra i l’usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de, o que estigui relacionada amb, aquestes condicions d’ús o l’espai web. Amb aquesta finalitat, les reclamacions es podran presentar per telèfon, per correu electrònic o be al web de Catalonia Sacra.
En cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per a resoldre-la els jutges o tribunals que corresponguin segons la normativa vigent.
8.3 Cessió o transmissió
Els drets i les obligacions de l’usuari a l’espai web no podran ser cedits ni transmesos, totalment o parcialment, per l’usuari a tercers sens el consentiment previ de Catalonia Sacra amb aquesta finalitat.
L’usuari autoritza, des d’ara, a Catalonia Sacra a cedir els seus drets i les seves obligacions a l’espai web a tercers exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat política de privacitat, i sempre d’acord amb el previst a la LOPDCP.
 8.4 Conservació de la relació jurídica
Si qualsevol clàusula de l’espai web o d’aquestes condicions d’ús fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d’aquesta, que sigui nul·la o ineficaç. La resta de clàusules de l’espai web o de les condicions d’ús subsistiran. Aquesta disposició, o la part d’aquesta que sigui afectada, es tindrà per no posada, tret que afecti les clàusules o condicions d’ús de manera integral, per ser-hi essencial.
8.5 Acord únic
Les condicions d’ús contenen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre totes dues.

 

9. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA DE SERVEIS  CATALONIA SACRA
9.1.1. Accés a les condicions
Aquestes condicions de contractació a distància es troben sempre a disposició dels usuaris, i s’hi pot accedir a peu de pàgina de l’espai web. Aquestes condicions poden ser modificades en qualsevol moment, motiu pel qual es recomana als usuaris que les llegeixin i revisin cada cop o que contractin un servei.
És impossible contractar cap servei sense acceptar prèviament aquestes condicions i la política de privacitat, i també les condicions aplicables al contracte corresponent del servei  concret que s’estigui contractant.
9.1.2. Informació sobre la contractació a distància
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de contractació a distància, Catalonia Sacra fa constar la següent informació:
a) Tràmits que cal seguir per a celebrar el contracte:
L’usuari haurà d’omplir el formulari corresponent amb les dades personals. Les dades personals sol·licitades queden subjectes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari constitueix l’acceptació de la prova inequívoca del consentiment a contractar el servei. El règim de tractament de les dades serà el que s’especifica a la política de privacitat.
Finalitzat el procés de contractació, l’usuari rebrà un correu electrònic a l’adreça que hagi indicat en un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores. Al correu electrònic se l’informarà del servei  contractat i s’hi inclourà un enllaç a les condicions contractuals aplicables al servei contractat. Es recomana la impressió o descàrrega d’aquestes, perquè les condicions contractuals poden ser objecte de modificació posterior, i l’espai web es mantindran les últimes vigents.
La confirmació del contracte a través de qualsevol mitjà de comunicació de Catalonia Sacra a l’usuari implicarà el perfeccionament del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1.262 del Codi Civil. L’alta efectiva o el lliurament del servei adquirit per l’usuari tindrà lloc segons el previst a la pàgina corresponent de cada servei i segons la informació que en cada cas proporcioni Catalonia Sacra a l’usuari.
b) Arxiu del document electrònic en què es formalitza el contracte:
L’arxiu del correu electrònic es farà mitjançant la incorporació d’aquest en una base de dades.
c) Mitjans tècnics posats a disposició de l’usuari per a identificar i corregir erros en la introducció de les seves dades:
L’usuari podrà identificar i corregir les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu que s’especifiqui en cada cas.
d) Llengua en què es podrà formalitzar el contracte:
L’usuari podrà omplir el formulari, accedir a les condicions de contractació i rebre-les en castellà i català.
 El preu, la forma de pagament, els terminis de lliurament, les garanties i les devolucions dels serveis estan especificats a la pàgina del servei que es contracti.
L’usuari podrà imprimir quan vulgui les condicions de contractació, o descarregar-les a l’ordinador.
La posició que ocupa l’usuari al contracte electrònic no podrà ser cedida ni transmesa, totalment o parcialment, a un tercer sense el consentiment previ de Catalonia Sacra o de l’oferent o venedor del servei.
L’usuari accepta que Catalonia Sacra pot cedir la seva posició als contractes electrònics a un tercer, informant-ne l’usuari, i sempre que el tercer assumeixi el compliment de les comandes.
Amb l’objectiu de facilitar la contractació i rebre informació de nous serveis, l’usuari, d’acord amb el que estableix l’article 22.1 de la Llei 34/2002, autoritza Catalonia Sacra perquè li enviï publicitat per correu electrònic sobre els serveis que ofereix Catalonia Sacra.
9.1.3. Serveis
Els serveis que ofereix Catalonia Sacra són accessibles a l’espai web. A cada pàgina web s’especifica el preu, les promocions, la forma de pagament, les condicions de contractació i informació diversa sobre el servei de què es tracti.
9.1.4. Responsabilitat de l’usuari
L’usuari coneix i accepta que l’accés a l’espai web i el seu ús, així com la selecció i tramitació de sol·licitud de serveis, els efectua lliurement, i que ho fa informat prèviament i degudament de les condicions de contractació.
En conseqüència, des de la llibertat i autonomia de la seva voluntat, l’usuari es fa responsable del compliment els compromisos assumits en els contractes electrònics que subscriu, i assumeix la responsabilitat derivada dels actes i contractes que pugui subscriure Catalonia Sacra amb proveïdors i tercers per a complir la sol·licitud cursada i acceptada.
9.1.5. Drets de l’usuari
L’usuari, amb el compliment dels seus compromisos, adquireix el dret a rebre el servei en els termes i les condicions establerts a les condicions e contractació.
9.1.6. Garantia comercial i drets del Consumidor
En els termes que estableix la normativa vigent en matèria de defensa de consumidors i usuaris, en cas de serveis l’usuari té el dret a la reparació d’aquests, a que li siguin substituïts, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.
9.1.7. Exempció de responsabilitat de Catalonia Sacra
Catalonia Sacra no es fa responsable de les interrupcions del servei de contractació electrònica que es derivin de fets aliens a la seva organització, i més especialment dels que tinguin origen o causa en les xarxes de comunicació a través de les quals funciona i es gestiona l’espai web i les mateixes comunicacions per correu electrònic.
9.1.8. Durada del servei
Catalonia Sacra es reserva la facultat unilateral de cancel·lar la contractació electrònica de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho als usuaris, i amb l’única obligació de complir els contractes subscrits amb anterioritat a la cancel·lació.
9.1.9. Mitjans de pagament
El pagament es farà mitjançant targetes VISA, MasterCard i 4B.
Catalonia Sacra manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament emprat per l’usuari. Només l’entitat que processa el pagament té accés a aquestes dades per a la gestió dels pagaments i cobraments.
El procés de pagament funciona sobre un servidor segur que empra el protocol SSL (Secure Socket Layer). És un protocol criptogràfic que proporciona una comunicació segura per internet, de manera que les dades es transmeten a Catalonia Sacra xifrades, i n’eviten la lectura o manipulació per tercers.
9.1.10. Comunicacions
Llegeix l’apartat 8.1 de les condicions d’ús.
9.1.11. Llei aplicable i jurisdicció competent
Llegeix l’apartat 8.2 de les condicions d’ús.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), Catalonia Sacra  informa els usuaris que la comunicació al portal a través de qualsevol mitjà establert amb aquesta finalitat, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal comporta el consentiment inequívoc de l’usuari, registrat o no, que Catalonia Sacra tracti les dades personals i les incorpori als fitxers de dades de caràcter personal corresponents amb la finalitat (I) d’agilitzar la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o rebuig de les sol·licituds dels serveis a través del portal; (II) d’adequar i personalitzar els serveis a les preferències dels usuaris; (III) d’enviar notificacions d’actualització del portal; (IV) d’enviar a través de qualsevol canal, fins i tot per mitjans electrònics, informació relativa a l’espai web de Catalonia Sacrai als serveis que s’hi ofereixen. Catalonia Sacra informa que l’usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi.
Així mateix, Catalonia Sacra informa l’usuari de la possibilitat d’exercir, en els termes establerts a la LOPDCP, els drets d’accés a les dades de caràcter personal per a rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi, sent el responsable del tractament d’aquestes Catalonia Sacra . Per a més comoditat, l’usuari podrà exercir aquests drets a l’adreça electrònica: info@cataloniasacra.cat.
La comunicació per correu electrònic entre els usuaris i Catalonia Sacra no empra un canal segur, i les dades transmeses no estan xifrades, la qual cosa cal tenir en compte a l’hora d’enviar dades personals, sobretot les especialment protegides d’acord amb l’article 7 de la LOPDCP.
Amb l’objectiu de donar als usuaris els majors avantatges, Catalonia Sacra podrà mantenir-los informats de les ofertes o promocions pròpies o de tercers que siguin del seu interès en qualsevol tipus de suport, relacionades amb els següents sectors d’activitat: lleure, formació i turisme. En cas que l’usuari no vulgui rebre aquestes ofertes, ho pot indicar per qualsevol dels mitjans habituals de comunicació amb Catalonia Sacra.
Així mateix, en compliment del que disposa l’article 34.e de la LOPDCP, Catalonia Sacra informa els usuaris que acceptar la política de privacitat de l’espai web també comporta el consentiment dels usuaris que les seves dades siguin transferides a destinataris, en els terme si les condicions exposats anteriorment, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot si no ofereixen un grau de protecció equiparable al de la LOPDCP.
Catalonia Sacra manifesta que té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tot això d’acord amb el que disposa el Reial decret 1720/2007. Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, Catalonia Sacra podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui al seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.
En cas de facilitar dades personals de terceres persones, l’usuari serà responsable d’informar-les d’aquesta política de privacitat, i elles podran exercir el dret d’accés a les dades personals per a rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi mitjançant un escrit adreçat al domicili de l’Albergueria, ens gestor del projecte Catalonia Sacra, al carrer de l’Albergueria, 1 de Vic, o bé enviant un correu a l’adreça electrònica: info@cataloniasacra.cat.
En cas de tractar-se de menors d’edat, únicament podrà facilitar-ne les dades el seu representant legal (pare, mare o tutor), motiu pel qual en el moment d’omplir qualsevol formulari amb les dades del menor d’edat, l’usuari reconeix expressament la seva condició de representant legal (pare, mare o tutor). L’exercici del dret d’accés a les dades personals per a rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi correspondrà al representant legal, d’acord amb el previst al paràgraf anterior.
En cas que hi hagi conflictes entre els representants legals del menor, els serveis jurídics de Catalonia Sacra es reserven el dret de demanar informació complementària per a poder resoldre les controvèrsies amb l’única finalitat de gestionar correctament la relació amb Catalonia Sacra, i sempre respectant els principis de confidencialitat de la informació i el secret de dades.
En cas que Catalonia Sacra revisi o modifiqui la política de privacitat de l’espai web, la nova redacció s’inclourà al lloc web i serà aplicable des d’aquell mateix moment.

POLÍTICA DE GALETES
Catalonia Sacra informa els seus usuaris que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de privacitat comporta l’autorització expressa per a utilitzar les galetes (cookies) de l’usuari. L’ús de les galetes es fa amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir serveis de manera àgil i personalitzada, així com per la seva seguretat.

Què són les galetes?
Una galeta és un fitxer que es descarrega a l’ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent d ela informació que continguin i de la manera en que es fa servir l’equip, poden emprar-se per a reconèixer l’usuari. Si l’usuari no vol que s’instal·lin galetes al disc dur ha de configurar el programa de navegació per internet per a evitar-ne la recepció o rebre un avís a la pantalla de recepció de galetes. Totes les galetes es poden esborrar del navegador en qualsevol moment. (Llegeix Com puc gestionar les galetes?)
Quins tipus de galetes fa servir aquesta pàgina web?
Galetes pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat per aquesta entitat i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
Galetes de tercers: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat per aquesta entitat, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.
Galetes de sessió: són galetes dissenyades per a recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.
Galetes persistents: són galetes en què les dades continuen emmagatzemades al terminal i s’hi pot accedir i es poden tractar durant un període definit pel responsable de la galeta i que pot ser d’uns minuts a diversos anys.
Galetes tècniques: són les que permeten a l’usuari navegar a través de la pàgina web i l’ús de les diferents opcions o serveis que hi hagi, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts d’accés restringit, fer servir elements de seguretat en la navegació.
Galetes de personalització: són les que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides segons una sèrie de criteris al terminal de l’usuari, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.
Galetes d’anàlisi: són aquelles que, ja siguin tractades per nosaltres com per tercers, permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes es fa servir en el mesurament de l’activitat del lloc web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, amb la finalitat d’introduir millores segons l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
Galetes publicitàries: són les que, ja siguin tractades per nosaltres com per tercers, ens permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol•licitat o a l’ús que l’usuari faci de la nostra web. Amb aquesta finalitat, podem analitzar-ne els hàbits de navegació a internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
Així mateix, és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun correu on hi hagi algun anunci o promoció dels nostres  serveis s’instal·li al navegador de l’usuari alguna galeta que s’usarà per a mostrar-li posteriorment publicitat relacionada amb la cerca feta i controlar els nostres anuncis.
Quin ús fem de les galetes?
Fem servir les galetes per a:
I) mostrar la nostra pàgina web, fer que funcioni correctament, crear el teu compte d’usuari, iniciar la teva sessió. Aquestes galetes tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni correctament, per a recordar les teves preferències i per a ajudar-te a fer servir la nostra pàgina web de manera eficient i efectiva, com ara recordant el teu usuari. L’espai web és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions relacionades als fitxers galetes, tot i que això en pot impedir el funcionament correcte dels mecanismes de seguretat per a serveis determinats que requereixen una major seguretat.
II) entendre com fan servir la pàgina web els nostres usuaris, detectar què funciona i què no, optimitzar i millorar la pàgina web i assegurar-nos que els nostres usuaris continuen considerant la nostra pàgina web interessant i rellevant.
Com puc gestionar les galetes?
Pots acceptar o rebutjar les galetes modificant la configuració del navegador, tot i que rebutjar-les pot impedir que els mecanismes de seguretat funcionin correctament per a determinats serveis que requereixen una major seguretat, així com alguns dels serveis prestats a través de la nostra pàgina web. Tot seguit et donem les instruccions per a activar les galetes i per a eliminar-les:
Windows Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265

Actualització de la política de galetes
La política de galetes es podrà modificar d’acord amb les exigències legals, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que en consultin el contingut.

Si vols més informació sobre l’ús de galetes, pots posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica següent: info@cataloniasacra.cat